Search Your Subject This Blog

17 January 2019

GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key 2019

GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key Declared 2019

Board: GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR

Post Name
Advt. No. : 8/2018-19 - Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2018-19)
Exam Date : 09/12/2018

Advt. No. : 4/2018-19 - Samaj Kalyan Nirikshak (SKN-2018-19)
Exam Date : 09/12/2018

PROVISIONAL Merit List

PROVISIONAL Result:
Link - 1 | Link - 2 

No comments:

Post a Comment

Get My Education Update By Email